สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
Day 1 – 10

Project : ITECReadEngBook

เป็นการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้ CSharp.Net Windows Application
และเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริง

สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
Day 1: Create Menu About Us

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การสร้าง Project ใหม่ แบบ Visual C#.Net
 • วิธีกด F1 (Short Key) เพื่อไปหน้า About Us
 • วิธีใส่รูปในหน้า About Us (เช่น รูปผู้เขียน)
 • Set Properties ของ MenuStrip
 • การใส่รูป Icon ที่เมนู
 • การสร้าง ToolStrip
 • คำสั่งในการปิดหน้าจอ

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 2: Create Layout

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • จัดวาง Layout ให้สวยงามด้วย Textbox และ Label
 • วิธีกำหนด Textbox เพื่อให้แสดงแถบ ScrollBar
 • วิธีกำหนด Textbox เพื่อให้แสดงข้อความได้มากกว่า 1 แถว
 • วิธีกำหนดสีพื้นหลังให้กับ Textbox และ Label
 • เขียนคำสั่งให้ Focus ที่จุดใดจุดหนึ่งของโปรแกรม เมื่อ Run โปรแกรม

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 3: Menu Open File Part 1

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีเรียกใช้งาน OpenFileDialog เปิดไฟล์นามสกุล (*.pdf;*.docx;*.doc;*.txt)|*
 • วิธีกำหนด Path เริ่มต้น ในการ OpenFileDialog
 • วิธีกำหนดให้เปิดไฟล์ตาม Path ที่เคยเปิดครั้งล่าสุด
 • วิธีกำหนด Shortcut Keys ให้กับเมนู

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 4: Menu Open File Part 2

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีประกาศตัวแปรแบบ Global ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งโปรแกรม
 • วิธีกำหนดให้เปิดไฟล์ โดยสามารถระบุประเภทไฟล์ที่จะเปิดได้
 • ใช้งาน Message Box เพื่อใช้แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และนำค่าที่ได้ไปทำงานต่อ

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 5: Test Open File Text Part 1

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธี get ชื่อไฟล์ที่เปิด
 • วิธีเขียน Function แบบมีการรับค่า Parameter และส่งค่ากลับ 1 ตัว/ส่งค่ากลับมากกว่า 1 ตัว
 • ใช้คำสั่งวน Loop เพื่อหาค่า โดยใช้ Array
 • ใช้คำสั่ง Substring เพื่อตัดข้อความที่เป็นตัวอักษรตามที่ต้องการ
 • วิธีกำหนดให้ Cursor เป็นรูปนาฬิกาทราย

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 6: Test Open File Text Part 2

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • วิธีการใช้งาน Try, Catch เพื่อป้องกัน error โปรแกรม
 • วิธีการใช้ Class System.IO.Directory เพื่อค้นหา Folder หรือ File ในเครื่อง รวมถึงสร้าง Folder ใหม่ในเครื่อง
 • วิธีเปลี่ยนตัวอักษร จากตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก
 • วิธีการสร้าง DataTable, DataColumn ด้วย Code
 • วิธีการใช้งาน StringBuilder

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 7: Test Open File Text Part 3

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การใช้งาน System.IO.FileStream เพื่อเปิดไฟล์
 • การใช้งาน System.IO.StreamReader เพื่ออ่านค่า FileStream
 • การเคลียร์ค่าตัวแปร เพื่อคืน Memory ให้กับเครื่อง
 • ใช้คำสั่งเพิ่มตัวอักษร ให้กับ StringBuilder
 • ใช้คำสั่งใน StreamReader ให้อ่านทีละบรรทัด
 • สร้าง Row ใหม่จาก DataTable และการนำ Row ที่ได้ ไปเพิ่มให้กับ Table

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 8: Test Open File Text Part 4

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การใช้งานตัวแปรแบบ Global, Local
 • การประกาศและกำหนดค่าตัวแปร Array กับ Constant
 • การใช้ Loop For
 • การดึงค่าจาก DataTable มาใช้งาน โดยอ้างถึง Row Index
 • การแปลงชนิดของข้อมูล
 • สอนการใช้งาน System.IO.FileInfo เพื่อหาขนาดของไฟล์ที่กำลังเปิด

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 9: Test Open File Text Part 5

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • สอนการใช้งาน System.IO.FileStream เพื่อสร้างไฟล์
 • สอนการใช้งาน System.IO.StreamWriter เพื่อเขียนค่า FileStream
 • การใช้คำสั่ง Write, WriteLine ของ System.IO.StreamWriter

 • สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  Day 10: Test Open File Text Part 6

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • กำหนด Focus ให้กับ Cursor
 • การใช้คำสั่ง ToLower เพื่อให้ตัวอักษรใน String เป็นตัวเล็กทั้งหมด
 • การบวกต่อ String และกำหนดรูปแบบ ให้แสดงค่าเป็นตัวเลข
 • การสร้าง Function โดยมีการส่งค่า Parameter Type Long 1 ตัว
 • การเพิ่ม Menu ใน ToolStrip, MenuStrip
 • กำหนด ShortKey ให้กับเมนู

 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา
  https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/