ITECFood โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านเบเกอรี่ ร้านบุฟเฟ่ต์

โปรแกรม ITECFood สำหรับ Windows 32Bit (รหัสใช้งานโปรแกรม ITECFoodDemo อยู่ด้านล่าง )

  โปรแกรม ITECFood Demo (32Bit) ทดลองใช้งาน ฟรี 60วัน(สำหรับ Windows7 ขึ้นไป)


  โปรแกรม ITECFood Demo (32Bit) ทดลองใช้งาน ฟรี 60วัน(สำหรับ Windows7 ขึ้นไปและติดตั้ง SQLแล้ว)


  โปรแกรม ITECFood Client (32Bit) (สำหรับ Windows7 ขึ้นไปและติดตั้ง Server แล้ว)


คู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Windows 32Bit

  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (32bit) แบบรวม SQL


  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (32bit) แบบมี SQLอยู่แล้ว


  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (32bit) สำหรับเครื่อง Client (เครื่องลูกค้า)


โปรแกรม ITECFood สำหรับ Windows 64Bit (รหัสใช้งานโปรแกรม ITECFoodDemo อยู่ด้านล่าง )

  โปรแกรม ITECFood Demo (64Bit) ทดลองใช้งาน ฟรี 60วัน(สำหรับ Windows7 ขึ้นไป)


  โปรแกรม ITECFood Demo (64Bit) ทดลองใช้งาน ฟรี 60วัน(สำหรับ Windows7 ขึ้นไปและติดตั้ง SQLแล้ว)


  โปรแกรม ITECFood Client (64Bit) (สำหรับ Windows7 ขึ้นไปและติดตั้ง Server แล้ว)


คู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Windows 64Bit

  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (64bit) แบบรวม SQL


  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (64bit) แบบมี SQLอยู่แล้ว


  ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ITECFood (64bit) สำหรับเครื่อง Client (เครื่องลูกค้า)


คู่มือการใช้งานโปรแกรม ITECFood


หมายเหตุ

  • รหัสผ่านเข้าโปรแกรม ITECFoodDemo Username : 1 / Password : 1234
  • ถ้าใช้ Chrome ในการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของการดาวน์โหลด ให้กด Ctrl+J แล้วกดที่ Recover malicious file หลังจากนั้นให้กด Keep anyway ในส่วนของ Web Browser อื่น นอกเหนือจาก Chrome ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามปกติ